Наука

З моменту створення кафедри міського будівництва в 1948 році в Київському інженерно-будівельному інституті (нині Київський національний університет будівництва та архітектури) її очолювали видатні вчені: заслужений архітектор УРСР, доцент Сидоренко О.О. (1948–1953), доктор технічних наук , професор Богацький Г.П. (1953–1974), кандидат технічних наук, доцент Леонтович В.В. (1974–1986). З 1986 року по даний час кафедру очолює член-кореспондент АМ України, лауреат Державної премії України в галузі архітектури, лауреат Державної премії Ради Міністрів СРСР, дійсний член, віце-президент Української Академії архітектури, дійсний член, академік-секретар Міжнародної Академії архітектури (московське відділення), іноземний член Російської Академії архітектури і будівельних наук, професор міжнародної академії архітектури (Софія), доктор архітектури, професор М.М. Дьомін.

Науково-педагогічний колектив кафедри складається з 5 професорів, 10 доцентів та 10 асистентів. Кадровий склад поновлюється за рахунок випускників докторантури, аспірантури та випускників, переважно, магістрів із спеціальності. Залучаються провідні фахівці з підприємств.

Викладачі кафедри приймають участь в підготовці бакалаврів, спеціалістів і магістрів за такими напрямками: «Міський транспорт та шляхи сполучення», «Інженерна підготовка та благоустрій територій». Наукова робота викладачів кафедри присвячена створенню та веденню міського кадастру в м. Києві, розробці ДБН України «Система графічних умовних позначень проектних рішень в містобудівній планувальній документації», ДБН України «Проектування будівництво і експлуатація зовнішнього освітлення міст» та ДБН України «Проектування будівництво і експлуатація автоматизованих систем управління дорожнім рухом у містах», а також вирішенню транспортних та інженерних питань міста Києва та інших міст України, виконуються науково-дослідні роботи в рамках розробки Концепції генерального плану м. Києва.

Наукові дослідження ведуться за напрямами:

• розробка законодавчої та нормативної бази містобудування та територіального планування в Україні, раціональних методів забудови та реконструкції міст і сіл України, містобудівний кадастр та міські інформаційні системи (доктор архітектури, професор М.М. Дьомін, заслужений діяч науки і техніки, доктор географічних наук, професор В.І. Нудельман, кандидат архітектури, доцент О.І. Сингаївська, к.т.н., доцент М.В. Биваліна, асистент Міщенко О.Д.);

• розробка методів забезпечення і оцінки екологічного стану навколишнього середовища (к.т.н., доцент Шилова Т.О., аспірант Солуха І.Б.);

• застосування методів моделювання та сучасних технологій для оцінки вартості земельних ділянок у містах із розробкою інженерних методів захисту, підготовки інженерного обладнання і благоустрою територій (кандидати технічних наук, доценти В.С.Ніщук, О.В. Приймаченко);

• розробка нормативної бази, новітніх методів проектування і реконструкції транспортних систем міст на основі моделювання та створення експертних систем (к.т.н., професор Є.О. Рейцен, к.т.н. професор Осєтрін М.М., к.т.н., доцент С.В. Дубова, доцент П.П. Чередниченко, к.т.н., доцент Г.Ю. Васильєва);

• розробка та удосконалення нових методів реконструкції міських інженерних споруд (доктор технічних наук, професор С.Б. Усаковський).

Вирішуються актуальні проблеми, що стосуються інформаційного забезпечення містобудівної діяльності в галузі санітарного очищення великих міст; інженерної підготовки ландшафтно-рекреаційних та громадсько-житлових територій; проектування громадських та житлових територій; містобудівних умов розміщення об’єктів паливно-енергетичного комплексу у функціонально-планувальній структурі великих міст.

Викладачі кафедри приймають активну участь у численних міжнародних і республіканських конференціях, нарадах і семінарах, в роботі спеціалізованої Вченої Ради по присудженню вченої степені доктора наук при інституті географії НАН України (Нудельман В.І.), в роботі спеціалізованої Вченої Ради по присудженню вченої степені доктора наук при КНУБА (Дьомін М.М., Нудельман В.І.), при НАУ та НТУ, працюють в складі експертної комісії Всеукраїнського конкурсу проектів і програм розвитку місцевого самоврядування. Професор Нудельман В.І. є членом громадської ради міністерства регіонального розвитку і будівництва, громадської ради при міністерстві економіки, працює експертом Будівельної Палати України, міжрегіональної мережі суб’єктів муніципального консалтингу, тощо.

Викладачі кафедри приймають участь в розробці багатьох наукових тем із основних проблем сталого розвитку України та всіх аспектів містобудівної діяльності, зокрема:

• Ідентифікація економічних районів України (2007);

• Шляхи реформування адміністративно-територіального устрою України; (2007);

• Формування інноваційного каркасу території (2007);

• Створення і ведення міського кадастру в місті Києві (2007);

• Розробка ДБН України «Система графічних умовних позначень проектних рішень в містобудівній планувальній документації» (2007);

• Розробка ДБН України «Склад, зміст і порядок погодження та розроблення комплексних схем дорожнього руху» (2007);

• Науково-дослідна робота «Розроблення проекту ДСТУ – Н «Правила ведення справи будівельних норм»- договір №С-11-130-07, від 30.03.07;

• НДР «Розроблення проекту Порядок реєстрації будівельних норм» договір №С-11-151-07, від 30.03.07;

• Розробка ДБН «Склад, зміст, порядок погодження комплексних схем організації дорожнього руху» (2008);

• розробка стандарту вищої освіти для спеціальності “Міське будівництво і господарство”;

• наукове обґрунтування складу та змісту містобудівного кадастру в м. Києві;

• “Науково-методичні засади реконструкції території центральної частини міста”(2008);

• Розроблення проекту ДСТУ-Н «Настанова з організації робіт з нормування та стандартизації у будівництві» , розроблення проекту ДСТУ «Нормування та стандартизація у будівництві. Терміни та визначення», розроблення проекту ДБН «Система нормування та стандартизації у будівництві. Основні положення»(2009 – 2011);